Regulamin

La Playa Resort
Data przyjazdu
14
sty
22'
Data wyjazdu
13
sty
22'
Ilość osób
Goście:
2
Rezerwuj

Szanowni Goście!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma zapewnić
bezpieczeństwo pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Pomieszczenie mieszkalne w Resorcie La Playa, zwane dalej „domkiem”, wynajmowane jest na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy o 11:00 dnia następnego.
 3. Gość La Playa Resort może zająć wcześniej domek bez dodatkowej opłaty, jeśli jest on wolny i
  przygotowany do wynajęcia.
 4. Wynajmując domek, Gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia
  przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien
  zgłosić właścicielowi do godziny 11:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. W przypadku
  braku miejsc, obiekt nie będzie mógł potwierdzić przedłużenia pobytu.
 6. Resort La Playa świadczy usługi zgodne ze swoją kategorią i standardem.
 7. Resort La Playa ma obowiązek zapewnić:
  a) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
  b) bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu
  c) profesjonalną i uprzejmą obsługę
 8. Resort La Playa zobowiązany jest do:
  a) natychmiastowego reagowania na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie
  poziomu usług,
  b) nieodpłatnie świadczenie następujących usług:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą Gościa
 9. Resort La Playa nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonymi przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, sprzętów multimedialnych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest istotnie ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu w ośrodku.
 10. La Playa Resort nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego
  pojazdu należącego do Gościa.
 11. Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać zajmowanego przez siebie pokoju innym osobom, nawet
  jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należna za pobyt opłatę.
 12. Osoby nie zameldowane nie mogą przebywać w domku w godzinach od 23.00 do 7.00 rano dnia
  następnego.
 13. W Resort La Playa obowiązuje zachowanie ciszy w godzinach od 22.00 do 7.00 rano dnia
  następnego.
 14. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Resort La Playa mnie powinno zakłócać spokoju
  pobytu innych Gości.
 15. Gość obiektu zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości.
 16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek,
  własnych żelazek elektrycznych oraz innych, podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenie
  domku
 17. Na terenie ośrodka, w tym – w domku, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie
  ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz
  ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz
  palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Są do tego wyznaczone miejsca.
 18. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w domku jest równoznaczne z
  wyrażeniem przez najmującego domek gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji domku w
  wysokości 1000 złotych.
 19. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub
  zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałych z jego winy lub z
  winy osób Go odwiedzających.
 20. Resort La Playa może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco
  naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę na osobie innego Gościa, pracownika ośrodka lub
  innej osobie przebywającej w obiekcie, wyrządził szkodę mienia lub mienia należącego do innego
  Gościa.
 21. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa, w domku, który został wymeldowany, są
  odsyłane na adres wskazany przez Gościa na koszt Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej
  dyspozycji, ośrodek przechowuje te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekazuje je instytucji
  charytatywnej.
 22. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r., informujemy, że administratorem danych osobowych jest VIZIO HORECA Sp. z o.o. ul. PlacMatejki 10/6b 31-157 Kraków NIP 676 259 23 21
  • Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu, oraz świadczenia usług noclegowych, a w
   przypadku udzielenia zgody również w celach marketingowych.
  • Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług noclegowych będą przetwarzane przez okres określony
   w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody, do czasu jej odwołania.
  • Gościom przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, przenoszenia oraz prawo do
   otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez La Playa Resort.
  • W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie w celach marketingowych dodatkowo Gościom
   przysługuje prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich
   przetwarzania, usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym.
 23. Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane nastęującym kategoriom odbiorców:
  • firmom świadczącym usługo wsparcia IT dla La Playa Resort;
  • firmom świadczącym usługi obsługi księgowej;
  • firmom świadczącym usługi marketingowe dla La Playa Resort.
 24. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Gościom
 25. przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 26. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie hotelu lub
  za pomocą skrzynki mailowej: noclegi@playaresort.pl
 27. W La Playa Resort zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie
  bezpieczeństwa Gości hotelowych. Dane z monitoringu są przechowywane przez 7 dni i mogą być
  udostępniane na żądanie odpowiednich służb.
 28. Płatności online realizowane są za pośrednictwem Przelewy24.
 29. Reklamacje prosimy zgłaszać mailowo na adres: noclegi@playaresort.pl, termin rozpatrzenia do 14 dni roboczych
La Playa Resort
© La Playa Resort